Naczelny Dyrektor P.P. "Porty Lotnicze" 
Dyrektor PL Warszawa Okêcie
Sekretariat

tel. 650 10 00, 650 30 00 
fax. 650 30 01
Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Zasobów Ludzkich
Sekretariat

tel. 650 20 91, 650 20 92

Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Finansowych 
Sekretariat

tel. 650 27 00
Z-ca Dyrektora ds. Finansów  tel. 650 35 30
Z-ca Dyrektora ds. Finansów - G³ówny Ksiêgowy

tel. 650 27 42

Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Marketingu i Planowania Strategicznego 
Sekretariat

tel. 650 33 46, 650 33 47
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Planowania Strategicznego

tel. 650 22 21

Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Inwestycji
Sekretariat

tel. 650 26 84

Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Technicznych
Sekretariat

tel. 650 31 10
Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Operacyjnych
Sekretariat

tel. 650 29 09
Dzia³ Operacyjny  tel. 650 15 58
Dzia³ Obs³ugi Pasa¿erów  tel. 650 24 83
Kierownik Zmiany Portu tel. 650 35 25
Executive Lounges tel. 650 27 65, 650 27 68
Hotel Tranzytowy - Recepcja tel. 650 48 91
Dzia³ Us³ug Pasa¿erskich tel. 650 20 60
Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL ds. Bezpieczeñstwa - Pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Sekretariat

 

tel. 650 21 41, 650 21 42

Z-ca Naczelnego Dyrektora PPL Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego Sekretariat

tel. 574 50 00

Informacja lotniskowa tel. 650 41 00
Informacja o lotach 
 - odloty tel. 650 39 43
 - przyloty tel. 650 42 20
Rezerwacja i Informacja - Polskie Linie Lotnicze LOT

tel. 952, 953

Krajowy Port Lotniczy-Informacja tel. 650 17 50
Salon V.I.P. Rezerwacja tel. 650 43 83
Salony Executive tel. 650 27 68 - 69
Informacja Turystyczna
i Rezerwacja Hotelowa
tel. 94 31 
tel. 650 44 23, 650 44 26
Sale Konferencyjne - Wynajem tel. 650 41 51
Hotel Tranzytowy FALCON tel. 650 48 91 - 92
Parkingi tel. 650 22 45 - 50
Policja (na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okêcie)

tel. 650 25 82 i 98

Pierwsza Pomoc (na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okêcie) tel. 650 24 44
      650 26 00-01
Przechowalnia Baga¿u tel. 650 20 06
Zagubiony Baga¿ tel. 650 41 22
Urz¹d Celny Informacja tel: 650 28 73
Terminal CARGO Informacja tel. 606 79 04, 606 93 02
Eksport tel. 606 85 94, 606 86 38
/